Image 1

Profilerte bord

Seinvokst gran med tette årringer

Image 2

Kledning

Ferdig vegg med profilerte bord av seinvokst gran

Image 3

Ytterkledning

Eksempel på bruk av malmfuru. Ytterkledning av uthus uten overflatebheandling.

Image 4

Seivokst gran

Etterbehandla yttervegg av seinvokst gran på hytte.

Veum Sag

3870 Fyresdal
Tlf/Fax: 35 04 25 75
Mob: 95 17 74 02
post@veumsag.no

 

MALMFURU

Kledning av malmfuru

Kledningen er husets forsvar mot vær og vind. Ein solid og motstandsdyktig kledning er ein god garanti for huset ditt.

 

Malmfuru – det miljøvenlege valet

Malmfuru er trelast av solid og holdbar kvalitet. Malmfuru har lang holdbarhet fordi den fra naturens side er metta med stoff som gjev ei naturleg impregnering mot sopp, råte og vatn. Dei norske stavkyrkjene og bygningar frå middelalderen er dei beste bevisa for at malmfuru har unike kvalitetar.

Vi sorterer ut den beste kledninga for hånd slik at materialane består av 100% jærneved. Vi brukar seinvokst tømmer.
Dette har stor verknad for eigenskapene i materialane.
Malmfuru kjem fra skogane i Agder og Telemark og blir hogd etter bærekraftige prisipp og internasjonale miljøkrav. Malmfuru inneheld ingen kjemiske stoff som kan vere skadeleg for di helse eller miljøet rundt deg.
Med malmfuru får du eit varig produkt som er bra for både helse og miljø.

 

Malmfuru får du blant anna som:

  • Kledningsbord
  • Takbord
  • Terassebord
  • Andre material på bestilling

Kledning

I utgangspunktet kan vi levere alle typer dimensjonar og profilar
Overflatebehandling: Malmfuru tåler vær og vind og kan stå ubehandla, men kan også overflatebehandlas etter eige ynskje.

SEINVOKST GRAN

Kvalitetskledning av gran er kledning av utsortert, seinvokst grantømmer. Seinvokst grantømmer har ein lukka vedstruktur som gjer redusera vatnopptak. Vatnopptak er den viktigaste årsaken til sopp- og råteangrep på trevirke. Slik kledning har erfaringsmessig vist seg å vere haldbar og ha lang levetid ved rektig bruk uavhengig om kledninga er overflatebehandla eller ikkje.


Kledning av seinvokst gran blei i tidligare tider nytta, både ved kysten og innlandet. Bygningstekniske detaljar som skikkelege takutstikk, vatnbrett og god avstand til grunnen er i tillegg viktige momenter som må ivaretakast. Dette er for å lede vatnet vekk fra treverket. Kledninga må dessutan få høve til å tørke opp etter nedbør, altså er god luftsirkulasjon bak kledningsborda viktig.

Ved overflatebehandling må endeveden behandles særskilt godt.

 

Kan leveras i ulike dimensjonar

Kvalitetskledning av gran produserast fra seinvokst grantømmer fra Agder og Telemark. Seinvokst gran blir hogd etter bærekraftige prinsipp og internasjonale krav

Kledningen kan leveres i ulike dimensjonar og med profil dersom ynskeleg. Kontakt produsent for informasjon og råd.

Seinvokst gran kan overflatebehandles etter eget ønske.

Vi anbefaler å montere all kledning med margsida ut.